نتایج دعوتنامه های آوریل 2020

دعوتنامه های صادر شده در ماه April
فقط 100 دعوتنامه ناچیز در ماه آوریل 2020 صادر شد که 50 دعوتنامه ی آن برای ویزای  189 و 50 دعوتنامه دیگر برای ویزای  491 (اسپانسر خویشاوندی) بود.


حداقل امتیاز برای هر ویزا  به 95 امتیاز رسید که با توجه به تعداد بسیار کم دعوت نامه های صادر شده تعجب آور نیست.
مشاغل Pro-Rata:
به دلیل بالا بودن میزان تقاضا ،برای برخی مشاغل خاص به صورت رقابتی و بر اساس امتیاز بالاتر دعوت نامه صادر می شود. اولویت امتیاز بالاتر به دعوتنامه های  ویزای  189 اختصاص داده می شود ، و مکان های باقی مانده به ویزای 491 خویشاوندی اختصاص داده می شود.
جدول امتیاز دعوتنامه های مشاغل پروراتا
Description  Minimum Points Score
Accountants  100 (SC189)
Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers  95 (SC189)
Electronics Engineer  95 (SC189)
Electronics Engineer  95 (SC491)
Industrial, Mechanical and Production Engineers  95 (SC189)
Industrial, Mechanical and Production Engineers  105 (SC491)
Other Engineering Professionals  95 (SC189)
Other Engineering Professionals  105 (SC491)
ICT Business and System Analysts  95 (SC189)
ICT Business and System Analysts  105 (SC491)
Software and Applications Programmers  95 (SC189)
Software and Applications Programmers  95 (SC491)
Computer Network Professionals  95 (SC189)

چه مشاغلی در ماه آوریل بیشترین دعوت نامه را دریافت کرده اند؟
Software and Application Programmers  18 دعوتنامه.
 Civil Engineering Professionals  9 دعوتنامه.
Accountants  8 دعوتنامه.
Life Scientists   5 دعوتنامه.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top