ویزای استرالیا برای فرزند ۱۰۱

ویزای استرالیا برای فرزند ۱۰۱

والدین حائز شرایط میتوانند برای فرزند خود این ویزا را از طریق حمایت (اسپانسری) درخواست نمایند. این ویزا اقامت دائم است و والدین میتوانند برای فرزندان زیر 18 سال از جانب آنها پرونده تشکیل دهند.

شرایط لازم:
• شهروند استرالیا
• دارنده ویزا اقامت دائم کشور استرالیا
• شهروند نیوزیلند
برای تشکیل پرونده یا تصمیم نهائی در باره این ویزا فرزند و یا فرزندان باید خارج از کشور استرالیا باشند.
شرایط لازم برای فرزند:

• از طرف والدین خود و یا همسر والدین حمایت (اسپانسر) شوند
• باید مجرد باشند
• سن آنها کمتر از 18 سال باشد....یا
1-دانش آموز و یا دانشجو بوده و سن آنها بین 18 تا 25 سال باشد...یا
2-سن بیشتر از 18 سال بوده و قادر بکار کردن نباشند و یا به دلیل ناتوانی جسمی و یا روحی از لحاظ امور زندگی به والدین حمایت کننده وابستگی داشته باشند.
فرزندان حمایت شده از طرف والدین خود در فرایند درخواست برای این ویزا میتوانند فرزند (فرزندان) خود را نیز در درخواست نامه به عنوان همراه اضافه کنند.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top