نحوه امتیاز بندی جهت اخذ ویزای سرمایه گذاری و نواوری در کسب

در این خبر به نحوه امتیازبندی جهت اخذ اقامت کشور استرالیا از طریق سرمایه گذاری و نواوری در کسب و کار می پردازیم.

      

فاکتورتوضیحاتامتیاز
 سن 18-24 سال 20
 25-32 سال 30
 33-39 سال 25
 40-44 سال 20
 45-54 سال 15
 55 سال به بالا 0
 سطح زبان انگلیسی نمره‌ی 5 به بالا در هر مهارت آیلتس یا PTE و تافل ibT‌ معادل 5
 نمره‌ی 7 به بالا در هر مهارت آیلتس یا PTE و تافل ibT‌ معادل 10
 مدرک تحصیلیمدارک لیسانس غیر مرتبط 5
 لیسانس مدیریت وتکنولوژی و تجارت 10
 حمایت ویژه اگر ایالت اسپانسر کننده تشخیص دهد که کسب و کار پیشنهادی شما،‌ویژه و منحصر به فرد می‌باشد 10
 اموال و دارایی‌ها مجموع اموال و دارایی شخصی و تجاری خود و همسر در حداقل دو سال اخیر 
 800 هزار دلار استرالیا 5
1.3 میلیون دلار استرالیا 15
 1.8 میلیون دلار استرالیا 25
 2.25 میلیون دلار استرالیا 35
 گردش مالی کسب و کار گردش مالی سالیانه‌ی کسب و کار حداقل دو سال در چهار سال اخیر 
 500 هزار دلار استرالیا 5
 1 میلیون دلار استرالیا 15
 1.5 میلیون دلار استرالیا 25
 2 میلیون دلار استرالیا 35
 فقط مخصوص زیرشاخه‌ی نوآوری تجاری شما یک یا تعداد بیشتری کسب و کار تا قبل از تشکیل پرونده داشته‌اید: 
 حداقل 4 سال در 5 سال اخیر 10
 حداقل 7 سال در 8 سال اخیر 15
 فقط مخصوص زیرشاخه‌ی سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری واجد شرایط به مبلغ حداقل 100 هزار دلار استرالیا: 
 حداقل 4 سال تا قبل از تشکیل پرونده 10
 حداقل 7 سال تا قبل از تشکیل پرونده 15
 مدارک نوآوری تجاری مدارک ثبت اختراع یا طراحی ثبت شده 15
 مدارک علامت تجاری ثبت شده 10
 مدارک توافقنامه رسمی سرمایه‌گذاری مشترک 5
 مدارک کسب و کار صادرات 15
 مدارک سهام‌داری در کسب‌ و کارهای پررونق و رو به رشد 10
 مدارک کمک‌های مالی و یا بودجه‌ی سرمایه‌گذاری 10
 اسپانسر ایالتی و منطقه‌ای حمایت ویژه (مناطق محدود) 10
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top