خدمات تخصصی ما در رابطه با ویزاهای اقامتی 189 و 190 استرالیا

ویزا های 189 و 190 اختلاف زیادی با هم ندارند. ویزا های 189 و 190 ویزا های اقامت دائم هستند که بر اساس مهارت متقاضیان و شرایط آنها صادر میگردند. به بیان ساده ویزا های 189 ویزا های مستقل و بدون شرایط خاص هستند در صورتی که ویزا های 190 هم بر اساس مهارت متقاضیان و هم بر اساس حمایت ایالتی و یا منطقه ای صادر میشوند. هر دو این ویزا ها جزئی از طرح ویزا های مهاجرت بر مبنای مهارت محسوب میشوند.

تفاوت اساسی بین این دو ویزا:
ویزا زیر گروه 189:
گام اول: ارزشیابی مهارت
گام دوم: ارائه EOI
گام سوم: تشکیل پرونده با   DHA 
ویزا زیر گروه 190:
گام اول: ارزشیابی مهارت
گام دوم: ارائه EOI
گام سوم: درخواست حمایت از ایالت یا منطقه
فرق اساسی بین این دو ویزا مورد "حمایت ایالت یا منطقه" است. اما در عین حال تفاوتهای کلیدی دیگری نیز بین این دو نوع ویزا وجود دارد. باید توجه داشت که حمایت ایالتی و یا منطقه ای به مثابه حمایت برای کار و شغل نیست، بلکه این حمایت جزئی از برنامه سیستم کسب امتیاز میباشد. حمایت ایالتی و یا منطقه ای در واقع بخشی از برنامه جذب متقاضیان مهاجرت به استرالیا است که هدف آن تامین نیروی ماهر و متخصص در ایالت ها و یا مناطق مختلف استرالیا است. هدف از ویزا 190 جابجائی و استقرار نیروهای ماهر و متخصص که به تازگی به استرالیا مهاجرت میکنند در مناطق و ایالت هائی است که نیاز به نیروی ماهر و متخصص دارند. تفاوت دیگر بین این دو ویزا بر مبنای لیست شاخص مشاغل مورد نیاز (MLTSSL) و لیست کامل و تلفیق شده شاخص مشاغل  (MLTSSL) در استرالیا است.
گام چهارم: تشکیل پرونده با DHA
 MLTSSL لیست مشاغلی است که میتوانند با ارائه  EOI و اخذ دعوتنامه از وزارت امور داخلی استرالیا برای ویزا 189 تشکیل پرونده بدهند، در صورتیکه مشاغلی که در  STSOL لیست شده اند فقط میتوانند از طریق ویزا 190 اقدام کنند.
خدمات تخصصی ما:
• ارزیابی و بررسی تطبیق پذیری متقاضی با شرایط وزارت امور داخلی دولت استرالیا در رابطه با ویزا های اقامتی
• برگذاری جلسات متعدد توجیهی و ارائه راهنمایی های لازم برای جمع آوری اسناد و مدارک
• جمع آوری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز
• ارسال EOI به ایالت مربوطه
• ارائه سریع و به موقع تمامی اسناد و مدارک به مقامات مربوطه ایالت و یا منطقه برای تشکیل پرونده و اخذ دعوتنامه از وزارت امور داخلی دولت استرالیا (DHA)
• ارائه سریع و به موقع تمامی اسناد و مدارک به وزارت امور داخلی دولت استرالیا برای تشکیل پرونده پس از اخذ دعوتنامه از اداره مهاجرت
• ارائه گزارش و در جریان گذاشتن متقاضیان از وضعیت و فرایند پرونده آنها

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top