ویزای اقامت دائم سرمایه گذاری استرالیا ۸۸۸

ویزای اقامت دائم سرمایه گذاری استرالیا ۸۸۸

ویزای زیر گروه 888 نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (اقامت دائم) ، مرحله دوم از ویزای نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزای (زیر گروه 188) است. متقاضیان این ویزا می توانند پس از تامین شرایط لازم ویزای نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزای (زیر گروه 188) ، برای این ویزا (ویزای زیر گروه 888 نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری اقامت دائم) اقدام نمایند.جهت تشکیل پرونده برای این ویزا نیازی به ارائه EOI  نیست اما ادامه حمایت ایالتی و یا منطقه ای و یا AUSTRADE  از طرف دولت استرالیا برای حائز شرایط بودن لازم است. چنانچه دارنده ویزای نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزای (زیر گروه 188) هستید باید ثابت کنید که در زمان تشکیل پرونده برای تبدیل آن به ویزای زیر گروه 888 نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (اقامت دائم) دولت ایالتی و یا منطقه ای حمایت کننده ، حمایت خود را از فعالیت های کسب و کار و یا سرمایه گذاری شما لغو نکرده باشد.

شرایط لازم:
دارندگان ویزای نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزای (زیر گروه 188) تحت شرایط ذیل میتوانند برای ویزای زیر گروه 888 نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (اقامت دائم) اقدام نمایند.
• به عنوان متقاضی اصلی و دارنده ویزای نوآوری موقت کسب و کار و یا ویزای سرمایه گذاری (زیرگروه 188) بوده و کلیه معیارهای ویزای نوآوری در کسب و کار و یا ویزای سرمایه گذاری (زیر گروه 188) را رعایت کرده است... و یا
• همسر متقاضی اصلی دارنده ویزای موقت نوآوری در کسب و کار و یا ویزای سرمایه گذاری (زیرگروه 188) بوده و می تواند کلیه معیارهای اولیه ویزای نوآوری در کسب و کار و یا ویزای سرمایه گذاری (زیر گروه 888) را ارائه نماید.
• متقاضی و همسر وی در کسب و یا سرمایه گذاری غیر قانونی هیچ نوع فعالیتی نداشته اند.
شرایط ذیل نیز باید رعایت شوند:
• متقاضی و همسر وی قوانین کشور مشترک منافع استرالیا، و ایالت حمایت کننده که در آن کسب و کار کرده اند را رعایت کرده و کارکنانی را نیز استخدام کرده باشند.
• حمایت دولت ایالتی و یا منطقه ای و یا AUSTRADE  از طرف دولت استرالیا برای حائز شرایط بودن لازم است.
• متقاضی و همراهان وی معیارهای سلامت و عدم سوء پیشینه را رعایت کرده باشند – چنانچه در مرحله ویزای موقت نوآوری در کسب و کار و یا ویزای سرمایه گذاری (زیرگروه 188) انجام داده باشند نیازی به ارائه مجدد این مدارک نیست.
• باید تعهد واقعی برای ادامه کسب و کار و یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشند.
مسیر نو آوری:
• اگر برای مسیر نوآوری اقدام میکنید باید در استرالیا اقامت داشته و دارنده ویزای نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری موقت ، ویزای (زیر گروه 188) در مسیر نوآوری حداقل یک سال در دو سال بلافاصله پیش از اقدام بوده باشید.
• بعلاوه باید بتوانید مدارکی در ارتباط با فعال بودن کسب و کار، رعایت معیارهای مالی و تاریخچه استخدام کارکنان در استرالیا داشته باشید.
مشارکت در کسب، کار و یا تجارت فعال
اگر دارنده ویزای نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) در مسیر نوآوری هستید متقاضی و همسر متقاضی با هم باید بتوانید ثابت کنید که معیارهای ذیل را رعایت کرده اید.
• دارای منافع مالکیت ( این منافع مالکیت باید ادامه دار باشد ) و نقش مداوم و مستقیم مدیریت در فعالیت اجرائی کسب و کار اصلی (کسب و کارهای اصلی) حداقل دو سال بلافاصله پیش از اقدام در استرالیا بوده باشید.
• دارای حداقل گردش مالی (فروش کل) سالیانه معادل 300،000 دلار استرالیا از کسب و کار اصلی (کسب و کارهای اصلی) در 12 ماه پیش از اقدام بوده باشید. ( ایالت و یا منطقه حمایت کننده می تواند از مورد میزان گردش مالی در صورتیکه در مناطق تعیین شده آن منطقه و یا ایالت زندگی کرده و یا کسب و یا تجارتی را اداره و مدیریت کرده باشید)
• حداقل یکی از در صدهای سهام ذیل در کسب و کار اصلی (کسب و کارهای اصلی) بلافاصله در سالی که قصد اقدام دارند به آنها تعلق داشته باشد.
 51) - 1 در صد کسب و یا تجارت که گردش مالی (فروش کل) سالیانه آن کمتر از 400.000 ذ لار استرالیا باشد
 30) - 2 در صد کسب و یا تجارت که گردش مالی (فروش کل) سالیانه آن معادل 400.000 ذ لار استرالیا و یا بیشتر باشد
 10) - 3 در صد چنانچه کسب و یا تجارت شرکت سهامی عام باشد
• هر یک از کسب و کار و یا تجارت خود را در استرالیا ثبت کرده باشند
• گزارش مالی فعالیت کسب و کار و یا تجارت خود را 2 سال بلافاصله پیش از آنکه درخواست تشکیل پرونده بدهند به اداره مالیات استرالیا ارائه کرده باشند.
• کسب و کار و یا تجارت ( دو کسب و کار و یا تجارت) خود را از کسانی که متقاضی، و یا دارنده ویزا نوآوری در کسب و کار و یا سرمایه گذاری (دائم) ویزا (زیر گروه888) و یا ویزا اقامت دائم در زیر گروه 890، 891،892، یا 893 هستند خریداری نکرده باشند. مگر آنکه متقاضی و آن شخص در کسب و یا کار اصلی حداقل بمدت یک سال پیش از آنکه درخواست تشکیل پرونده بدهند در آن کسب و یا کار اصلی منافع مشترک داشته اند.
متقاضی (و یا همسر متقاضی و یا متقاضی و همسر متقاضی با هم) بتوانند ثابت کنند که حداقل یکی از موارد ذیل را رعایت کرده اند.
• ارزش خالص دارائی کسب و یا کار ( و یا دو کسب و یا کار) راه اندازی شده در استرالیا حداقل معادل 200.000 دلار استرالیا در 12 ماه پیش از آنکه درخواست تشکیل پرونده بدهند بوده باشد
• ارزش خالص دارائی کسب و یا کار راه اندازی شده بعلاوه ارزش خالص دارائی شخصی متقاضی ( و یا همسر متقاضی) در استرالیا حداقل معادل 600.000 ذلار استرالیا در 12 ماه پیش از آنکه درخواست تشکیل پرونده بدهند بوده باشد
• حداقل معادل دو کارمند بصورت تمام وقت در کسب و یا کار اصلی بمدت 12 ماه پیش از آنکه درخواست تشکیل پرونده بدهند استخدام کرده باشند. کارمندان باید شرایط ذیل را دارا باشند:
1) شهروندان استرالیا، افراد مقیم استرالیا و یا دارندگان پاسپورت کشور نیوزیلند
2) عضو خانواده متقاضی نباشند
مسیر سرمایه گذاری
• اگر برای مسیر سرمایه گذاری اقدام می کنید باید در استرالیا اقامت داشته و دارنده ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) در سرمایه گذاری حداقل دو سال بلافاصله پیش از اقدام بوده باشید.
• متقاضی ( متقاضی و همسر متقاضی با هم) باید سرمایه گذاری معین شده در یکی از ایالت ها و یا مناطق استرالیا بمدت 4 سال انجام داده باشند
• چنانچه برای ویزا زیر گروه 188 موقت مسیر سرمایه گذاری پیش از جولای 2015 تشکیل پرونده داده اید برای درخواست ویزای زیر گروه 888 اقامت دائم می توانید پس از 3 سال و 11 ماه اقدام نمائید. چنانچه برای ویزا زیر گروه 188 موقت مسیر سرمایه گذاری پس از جولای 2015 تشکیل پرونده داده اید برای درخواست ویزای زیر گروه 888 اقامت دائم باید پس از حداقل 4 سال اقدام نمائید.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top